StarSat SR 1000HD EXTREME_V2.72 14-01-2020

HARDWAREStarSat SR 1000HD EXTREME V2.72 14-01-2020
IPTVEXTREAM IPTV
MENU 3993
MASTER CODE 9339
STB INFOStarSat SR 1000HD EXTREME
Software